Algemene leveringsvoorwaarden

Auke Feenstra

Webdesign

Feenstra Webdesign
Feenstra Webdesign
Auke Feenstra webdesign

Webwinkels – website ontwerp/onderhoud – hosting – seo

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

1. Definities 
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Auke Feenstra Webdesign wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail afgesproken en bevestigd, voor de levering van één of meer diensten van Auke Feenstra Webdesign.
4. Servicecontract: levering van diensten van Auke Feenstra Webdesign, afgesproken tegen een vaste vergoeding per jaar, kwartaal of maand.

2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Auke Feenstra Webdesign aangeboden diensten (b.v. websitereparatie en onderhoud, websiteontwerp, hosting, domeinregistratie) die door de opdrachtgever en Auke Feenstra Webdesign onderling zijn afgesproken en vastgelegd zijn schriftelijke of per e-mail. Niet geldend voor deze voorwaarden zijn telefonische en mondelinge afspraken, zonder dat deze zijn vastgelegd.
2. De opdrachtgever erkent onderling e-mail berichten als geldige afspraak waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
3. Door akkoord te gaan met de vastgelegde afspraken op bovengenoemde wijze, is er sprake van een overeenkomst, waarbij de opdrachtgever verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Auke Feenstra Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
4. Afwijken van de afspraken en leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet tussen de opdrachtgever en Auke Feenstra Webdesign opgenomen wordt in e-mails of op papier.

3. Aanbieding & Acceptatie 
1. Alle offertes en prijsopgaven door Auke Feenstra Webdesign gedaan worden, zijn zonder kosten, behalve als dat door Auke Feenstra Webdesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Offertes en prijsopgaven door Auke Feenstra Webdesign blijven 1 maand geldig, tenzij hierin een andere termijn wordt vermeld.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Auke Feenstra Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels aanvullende of gewijzigde afspraken zijn vastgelegd en akkoord zijn bevonden door beide partijen.
4. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
5. Facturering voor overeenkomsten met betrekking tot aangenomen werk (ontwerpen, aanpassen en repareren websites) geschiedt op basis van de overeengekomen prijsafspraken. Met dien te verstande dat 50% van het verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling wordt betaald en 50% na oplevering van de opdracht. Tenzij schriftelijk en/of per email anders is overeengekomen.
6. Indien onverhoopt besloten wordt de overeenkomst niet af te ronden, dan vindt geen restitutie plaats over het vooruitbetaalde bedrag. Anderzijds is opdrachtgever niet verplicht om het openstaande bedrag te voldoen, met dien verstande dat Auke Feenstra Webdesign in dit geval eigenaar blijft van het tot dan toe geleverde product en daar naar eigen inzicht over kan blijven beschikken en dit product in eigendom houdt en het geleverde werk niet overdraagt aan de opdrachtgever.
7. Servicecontracten met betrekking tot hosting, domeinnaamregistratie en onderhoud, geschiedt altijd met de looptijd van een kalenderjaar van januari t.e.m. december. Indien de overeenkomst halverwege het kalenderjaar wordt afgesloten geldt de overeenkomst voor de looptijd van het desbetreffende jaar en wordt naar rato gefactureerd.
8. Een servicecontract geld voor de periode van 1 jaar en wordt zonder tussenkomst of opzegging jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd. Deze jaarlijkse verlenging wordt bij vooruitbetaling in de eerste maand van het nieuwe jaar gefactureerd.
9. Auke Feenstra Webdesign kan in het geval van een servicecontract voor hosting aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot het onderhoud, de beschikbare ruimte of de veiligheid van de gehoste websites (b.v. updates controleren, zelf installeren plugins) of de maximale beschikbare ruimte (b.v. voor e-mail verkeer). Hosting door Auke Feenstra Webdesign is ondergebracht bij Siteground.com.

4. Aanvang van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Auke Feenstra Webdesign het door opdrachtgever schriftelijk bevestigd is.
2. Bij aanvaarding van de opdracht wordt door Auke Feenstra Webdesign een tijdspad aangeboden voor de uit te voeren werkzaamheden. Dit tijdspad is richtinggevend, maar er kunnen door de opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Auke Feenstra Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Bij opdrachten voor reparatie van een website wordt een bedrag van € 50,00 in rekening gebracht voor onderzoekskosten.
3. Bij werkzaamheden m.b.t. reparatie en onderhoud aan een bestaande website, zal Auke Feenstra Webdesign te allen tijde een kopie website (Staging) inrichten om storingen en risico’s te vermijden. Bovendien wordt de opdrachtgever in deze gevallen gevraagd naar het Backup beleid, dan wel zal Auke Feenstra Webdesign aanvullend in een Backup voorzien.
4. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er problemen of storingen ontstaan bij reparatie of onderhoud van de website. Auke Feenstra Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan de website tijdens onderhoud of reparatie. Voor zover Auke Feenstra Webdesign daar enige vorm van aansprakelijkheid voor draagt, zal deze zo mogelijk kosteloos worden hersteld.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Auke Feenstra Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor zover dit extra financiële consequenties met zich meebrengt, zal dat van tevoren met de opdrachtgever worden vastgelegd.

6. Duur en Beëindiging 
1. het ontwerpen van een nieuwe website dan wel het repareren van een bestaande website door Auke Feenstra Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige overeenkomst en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
2. Na oplevering van de website biedt  Auke Feenstra Webdesign u een garantietermijn van 3 maanden bij een nieuwe website en een garantietermijn van 1 maand bij een reparatie of een uitbreiding van een bestaande website. Gedurende deze periode worden fouten kosteloos verholpen.
3. Na verloop van deze termijn bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en controle van uw website. Desgewenst kunt u Auke Feenstra Webdesign vragen het onderhoud van de website te laten verrichten en daarvoor een servicecontract voor onderhoud af te sluiten.
4. In de bovengenoemde situatie zorgt Auke Feenstra Webdesign in dat geval voor updates, een back-up en controleert de website op veiligheid.
5. Auke Feenstra Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Auke Feenstra Webdesign overeengekomen afspraken inclusief de hiergenoemde leveringsvoorwaarden.
6. Auke Feenstra Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
7. Auke Feenstra Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

7. Levering en Leveringstijd 
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij Auke Feenstra Webdesign.
2. Auke Feenstra Webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal binnen de afgesproken tijd van start met het aanmaken van de overeengekomen diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Auke Feenstra Webdesign eerst een basisontwerp (opzet van de openingspagina, met lettertype, kleurstellingen) of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Auke Feenstra Webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Auke Feenstra Webdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Auke Feenstra Webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
4. Mocht Auke Feenstra Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Auke Feenstra Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij  Auke Feenstra Webdesign een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend servicecontract voor onderhoud.

Verwerking van persoonsgegevens op de website
1. Bij het ontwerpen dan wel onderhouden van de website zullen persoonsgegevens door de opdrachtgever op de website gedeeld worden met Auke Feenstra Webdesign (b.v. persoonsgegevens, accounts, contactformulieren, inloggegevens). Deze persoonsgegevens van de opdrachtgever en zijn/haar klanten zullen door Auke Feenstra webdesign strikt persoonlijk behandeld en onder generlei beding voor derden inzichtelijk gemaakt en anderen beschikbaar gesteld worden. Verwerking van gegeven zal uitsluitend vertrouwelijk plaatsvinden in het kader van onderhoud- en beheer van de website.

8. Overmacht 
1.  Auke Feenstra Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Auke Feenstra Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal  Auke Feenstra Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en  Auke Feenstra Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Auke Feenstra Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3.  Auke Feenstra Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop  Auke Feenstra Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

9. Prijzen 
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en vrij van BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Auke Feenstra Webdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Facturering, oplevering en betalingsvoorwaarden 
1. Na het akkoord gaan met de offerte krijgt deze de status van een overeenkomst. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten voor het bouwen van een website, het repareren of het onderhouden ervan, tussen de opdrachtgever en Auke Feenstra Webdesign leveringsplichtig en is de opdrachtgever betalingsplichtig.
2. De opdrachtgever dient 50% van het factuurbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden op basis van een door Auke Feenstra Webdesign factuur. Deze dient binnen 7 dagen na verzending voldaan te worden. Auke Feenstra Webdesign houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
3. Een website in aanbouw wordt door Auke Feenstra Webdesign wordt tijdelijk op het domein van Auke Feenstra Webdesign geplaatst. Na ontvangst van het bedrag wordt de website definitief op het eigen domein van de opdrachtgever geplaatst en gepubliceerd. Indien anders overeengekomen, kan de website ook meteen op het domein van de opdrachtgever geplaatst en ‘verborgen worden’ worden achter de landingspagina. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag, de overige 50% van het factuurbedrag gefactureerd.
4. In het geval van onderhoud of reparatie van wordt voor de veiligheid van de website een ‘staging website’ aangemaakt, waarop de veranderingen en reparaties worden getest.
5. De opdrachtgever dient na oplevering van de opdracht het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Auke Feenstra Webdesign stuurt hiertoe een factuur welke binnen 7 dagen dient te worden betaald. Afhankelijk van de omvang van de opdracht kan Auke Feenstra Webdesign ook in dit geval besluiten om 50% van het factuurbedrag bij vooruitbetaling te declareren.
6. Twee maanden na facturatie  wordt een nieuwe website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
7. Een maand na facturatie wordt een gerepareerde website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
8. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (7 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. In genoemde gevallen behoudt Auke Feenstra Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
9. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Auke Feenstra Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd.
10. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Auke Feenstra Webdesign een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een tweede aanmaning, t.w. netto € 50,- wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
11. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
12. Auke Feenstra Webdesign behoudt zich het recht voor bij niet (tijdige) betaling voor het maken, onderhouden, repareren van websites, alsmede voor het hosten van websites, de dienstverlening op te schorten. Dat kan ook inhouden dat de website van de opdrachtgever daar schade van kan ondervinden, dan wel buiten werking kan worden gesteld. Auke Feenstra Webdesign zal daarvoor in dat geval geen aansprakelijkheid voor accepteren; de verantwoordelijkheid daarvoor zal volledig bij de opdrachtgever liggen. Zie ook artikel 16.
13. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Auke Feenstra Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.

12. Copyright 
1. Al het vervaardigde materiaal op de website mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Auke Feenstra Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
2. Auke Feenstra draagt er zorg voor dat programma’s, die bij het maken, repareren en onderhouden van de website nodig zijn voldoen aan alle daarvoor noodzakelijke licenties. Uiteraard geldt dit niet voor de websites die na oplevering door Auke Feenstra Webdesign door de opdrachtgever zelf beheerd worden.
2. Het eigendom van door Auke Feenstra verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Auke Feenstra webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Auke Feenstra Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Auke Feenstra Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Auke Feenstra Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid 
1. Voor zover Auke Feenstra Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden (bijvoorbeeld door toegepaste plugins, hosting) waarop Auke Feenstra Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Auke Feenstra Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Auke Feenstra Webdesign, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Auke Feenstra Webdesign.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Auke Feenstra Webdesign slechts aansprakelijk voor het leveren van extra werk t.b.v. herstelwerkzaamheden. Iedere aansprakelijkheid van Auke Feenstra Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Auke Feenstra Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Auke Feenstra Webdesign.
4. Auke Feenstra Webdesign zal bij het opleveren van haar werkzaamheden, het uiterste doen om de website voorzien van geavanceerde beschermingsmiddelen tegen hackers en tegen diefstal van persoonsgegevens.
Auke Feenstra Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de website, die wordt veroorzaakt door misbruik van indringers en hackers en diefstal van vertrouwelijke of geheime informatie.
5. Auke Feenstra Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Auke Feenstra Webdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Auke Feenstra Webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de publicaties op de website van de opdrachtgever. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Auke Feenstra Webdesign mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen 
1. Auke Feenstra Webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclamatie
1. de opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Auke Feenstra Webdesign, waarna Auke Feenstra Webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Auke Feenstra Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamatie schort de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Buitengebruikstelling 
1. Auke Feenstra Webdesign heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Auke Feenstra Webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Auke Feenstra Webdesign zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Auke Feenstra Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door Auke Feenstra Webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

17. Wijziging van de leveringsvoorwaarden 
1. Auke Feenstra Webdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Auke Feenstra Webdesign en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.